از تاریخ
 تا تاریخ
 
در راستای تبادل اجرایی گروه های نمایشی استان خوزستان؛

نمایش «سرگذشت نابهنگام زنی که مدام می خندید» در رامهرمز به روی صحنه رفت
در راستای تبادل اجرایی گروه های نمایشی استان خوزستان؛

نمایش «سرگذشت نابهنگام زنی که مدام می خندید» در رامهرمز به روی صحنه رفت

در راستای تبادل اجرایی گروه های نمایشی در استان خوزستان، نمایش «سرگذشت نابهنگام زنی که مدام می خندید» از اهواز در پلاتو فرهنگ رامهرمز به روی صحنه رفت.