از تاریخ
 تا تاریخ
 
نمایش «من یک مده آ هستم»

نمایش «من یک مده آ هستم»

نمایش «من یک مده آ هستم» - کارگردان: سوسن بشیرذرتی- عکس: سمیه مقدم - مهرماه ۹۸ - دزفول