از تاریخ
 تا تاریخ
 
مدیر امور بین الملل جشنواره ملی تئاتر اهواز:

ایجاد پتانسیل خوب برای حمایت از هنرمندان خوزستانی در جشنواره ملی تئاتر اهواز
مدیر امور بین الملل جشنواره ملی تئاتر اهواز:

ایجاد پتانسیل خوب برای حمایت از هنرمندان خوزستانی در جشنواره ملی تئاتر اهواز

محمد باوی زاده مدیر امور بین الملل جشنواره ملی تئاتر اهواز گفت: پتانسیل های خوبی برای حمایت از هنرمندان خوزستانی در جشنواره ملی تئاتر اهواز ایجاد می شود.