از تاریخ
 تا تاریخ
 
جمعی از هنرمندان تئاتر به همراه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان

از هنرمند طنزپرداز تئاتر شوشتر عیادت کردند
جمعی از هنرمندان تئاتر به همراه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان

از هنرمند طنزپرداز تئاتر شوشتر عیادت کردند

جمعی از هنرمندان انجمن هنرهای نمایشی و رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شوشتر و از محمود نجف زاده هنرمند عرصه تئاتر استان عیادت کردند.